نرم افزار MS Project و نرم افزار Primavera هر دو جهت برنامه ریزی، تولید گزارش و بررسی پیشرفت و ردیابی پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.تیم متخصص رایا ارتباطات تمامی پروژه های خود را بر اساس استاندارد PNP و بر اساس نرم افزارهای MS Project و Primaver انجام می دهد و در راستای مدیریت بهتر، تمامی مراحل اجرا بر اساس لیست های LOM، LOP و جداول WBS و CBS و شناسایی مایلستون های پروژه می باشد

خدمات مشاوره مدیریت پروژه رایا ارتباطات پارسه

  • استقرار سیستم یکپارچه کنترل پروژه و برنامه‌ریزی
  • طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • استقرار متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد بین المللی PMBOK
  • ارزیابی نظام مدیریت پروژه و ارائه راهکارها
  • استقرار نظام مدیریت سبد پروژه یا Portfolio Management
  • ارزیابی ریسک‌های پروژه و مدلسازی آن‌ها
  • استقرار نرم‌افزارهای کنترل و مدیریت پروژه
  • طراحی پورتال‌های شیرپوینت و خدمات شیرپوینت (Sharepoint)